POLITICS

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 แก้จำนวน ส.ส. แบ่งเขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

วันนี้ (21 พ.ย. 64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ภายหลังนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา

สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วย

1. มาตรา 83 ให้สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก จำนวน 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ผ่านการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ

2. มาตรา 86 ว่าด้วยการกำหนดจำนวน ส.ส. พึงมีแต่ละจังหวัด แก้ไขจำนวน ส.ส.​ให้สอดคล้องกับจำนวนเขตเลือกตั้ง 400 เขต 

3. มาตรา 91 ว่าด้วยการคำนวณสัดส่วนผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยกำหนดให้ใช้คะแนนที่พรรคได้รับเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ มาคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ได้รับเลือก ตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับคะแนนรวมของพรรค และให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้โดยเรียงตามลำดับหมายเลข

ทั้งนี้ มาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ จะบังคับใช้ต่อเมื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้ โดยระหว่างที่ไม่ได้นำบทบัญญัตินี้มาบังคับใช้ ให้ใช้เนื้อหาเดิมของมาตราดังกล่าวบังคับใช้ต่อไป

อนึ่ง ท้ายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีหมายเหตุระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 83 และมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จำนวน 350 คน มาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจำนวน 150 คน ไม่สอดคล้องต่อจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง

หากกำหนดให้มี ส.ส. มีจำนวน 400 คน จะทำให้ดูแลปัญหาของประชาชนมีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

และการคำนวณคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีความจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมืองและต้องเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชน การให้มีบัตรเลือกต้ังสองใบเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ย่อมทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้ง ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

Related Posts

Send this to a friend