POLITICS

กระทรวงเกษตรฯ-สภาอุตสาหกรรมฯเร่งแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ ‘5 ยุทธศาสตร์ เฉลิมชัย’

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือเร่งเครื่อง 5 โครงการใหญ่มุ่งแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” เปิดตลาดจีนทุกมณฑล-เอเซียกลาง-ยุโรปภายในสิ้นปีนี้ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยวันนี้ (21 ต.ค. 64) หลังจากเข้าร่วมการประชุมทางไกลพร้อมมอบนโยบายให้แก่คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ (กรกอ.ภาคเหนือ) ซึ่งมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการศูนย์ AIC และภาคเกษตรกร เช่น ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายพิศณุ ไชยนิเวศน์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ นายสุพจน์ ป้อมชัย ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-2-12 และหน่วยงานกระทรวงเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุมกว่า 50 คนเพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนโครงการสำคัญๆ ได้แก่

1.โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ปี 2564 – 2566 ในสินค้าเป้าหมาย 15 ชนิด : ปาล์มน้ำมัน และยางพารา อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างระบบเกษตรแปลงใหญ่ (Big Farm) ที่กระทรวงเกษตรฯสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการแผนการผลิตและจำหน่ายจับคู่กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Big Brothers) ตามความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและช่วงเวลาการรับซื้อ พร้อมพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

3.โครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก)เช่นโครงการศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออก ประกอบด้วยโครงการโรงอบไอน้ำและคัดบรรจุมะม่วง 2.โครงการโรงงานแปรรูปแช่แข็งบรรจุมะม่วง วงเงินงบประมาณ 150 ล้าน

4.โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley : NTFV) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย

5.การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตามแนวคิดใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13 ว่าด้วยทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ปี 2566 – 2570 ซึ่งเน้น“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” บนทิศทางการพัฒนาบน “4C” ได้แก่ 1. Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  2.Connect : สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ และอนุภูมิภาค 3. Clean : พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานสะอาด  4.Care : ที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในอาเซียนยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคเหนือเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของกรกอ.ภาคเหนือภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตโมเดลเกษตร-พาณิชย์, ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินการบริการประชาชนและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า(Supply-Value Chain)ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด,ยุทธศาสตร์3Sเกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืน (Safety-Security-Sustainability), ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงรุกและยุทธศาสตร์ศาสตร์พระราชา

นายอลงกรณ์ ยังได้มอบนโยบายต่อกรกอ.ภาคเหนือเพิ่มเติมอีก 6 เรื่อง ดังนี้

1.Product based เพิ่มลำไยในโครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่

2.Logistics Advantage เพิ่มแผนงานโลจิสติกส์ “เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” เปลี่ยน Land lock เป็น Land Link ด้วยการขนส่งทางรางเชื่อมด่านเชียงของกับด่านรถไฟโมฮ่านสู่ทุกมณฑลในจีน เอเซียตะวันออก เอเซียกลาง ตะวันออกกลาง รัสเซียและยุโรป โดยใช้ท่าเรือบกคอร์คอสของคาซัคสถานเป็นศูนย์พักและกระจาย(Hub&Spoke)สินค้าเกษตรอาหารของไทยและการขนส่งทางอากาสในระบบLow cost air cargo systemด้วยสนามบินนานาชาติในภาคเหนือเช่นสนามบินเชียงใหม่และเชียงราย

3.Sustainable Agroindustry โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)ในกรอบเกษตรกรรมยั่งยืน

4.งบประมาณการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรโดยการสนับสนุนของสวก.องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ.

5.ระบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือของธกส.และกระทรวงเกษตร 6.โครงการ Laboratory ภาคเหนือระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นอกจากการประชุมกรกอ.ภาคเหนือแล้ว ในสัปดาห์หน้า กรกอ.ภาคตะวันออกจะมีการประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม. นี้

Related Posts

Send this to a friend