POLITICS

เคาะโควตา กมธ. จบแล้ว ‘ก้าวไกล’ ได้ 11 คณะ ส่วน ‘เพื่อไทย’ ได้ กมธ. ป.ป.ช.

เคาะ! โควตา กมธ. จบแล้ว ‘ก้าวไกล’ 11 คณะ ไก้ กมธ.ติดตามงบประมาณฯ ส่วน ‘เพื่อไทย’ ได้ กมธ. ป.ป.ช. และส่วนใหญ่ตรงกับกระทรวงที่ดูแล

วันนี้ (21 ก.ย. 66) ที่อาคารรัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานสรุปผลโควตาตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แต่ละพรรคการเมืองได้คณะกรรมาธิการ ดังนี้

พรรคก้าวไกล ได้ประธานกรรมาธิการ 11 คณะ
1.กรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
2.กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.กรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
5.กรรมาธิการการทหาร
6.กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย
7.กรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
8.กรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
9.กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
10.กรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
11.กรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

พรรคเพื่อไทย ได้ประธานกรรมาธิการ 10 คณะ
1.กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.)
2.กรรมาธิการการคมนาคม
3.กรรมาธิการการท่องเที่ยว
4.กรรมาธิการการสาธารณสุข
5.กรรมาธิการการต่างประเทศ
6.กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7.กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
8.กรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9.กรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
10.กรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

พรรคภูมิใจไทย ได้ประธานกรรมาธิการ 5 คณะ
1.กรรมาธิการการศึกษา
2.กรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
3.กรรมาธิการการปกครอง
4.กรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
5.กรรมาธิการการแรงงาน

พรรคพลังประชารัฐ ได้ประธานกรรมาธิการ 3 คณะ
1.กรรมาธิการการกีฬา
2.กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
3.กรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ประธานกรรมาธิการ 2 คณะ
1.กรรมาธิการการพลังงาน
2.กรรมาธิการการอุตสาหกรรม

พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประธานกรรมาธิการ 2 คณะ
1.กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
2.กรรมาธิการการตำรวจ

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ประธานกรรมาธิการ 1 คณะ
1.กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พรรคประชาชาติ ได้ประธานกรรมาธิการ 1 คณะ
1.กรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

Related Posts

Send this to a friend