POLITICS

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 หากสภาฯ ครบวาระ 23 มี.ค. แต่หากยุบสภา ต้องเลือกตั้งใน 45-60 วัน

วันนี้ (21 ก.ย. 65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการเตรียมการก่อนการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งฯ โดยกำหนดการแผนการจัดการเลือกตั้งประกอบด้วย

 • วันที่ 30 มี.ค. 2566 เป็นวันที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้
 • วันที่ 31 มี.ค. 2566 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวันรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.
 • วันที่ 3-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
 • วันที่ 11 เม.ย. 2566 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง และ เป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • วันที่ 14 เม.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
 • วันที่ 16 เม.ย. 2566 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 • วันที่ 26 เม.ย. 2566 เป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
 • วันที่ 30 เม.ย. 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • วันที่ 1-6 พ.ค. 2566 เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวันที่ 1 พ.ค. 2566 ยังเป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง
 • วันที่ 3 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครเลือกตั้งให้ผู้ร้อง
 • วันที่ 6 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายที่ ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • วันที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีการยุบสภา จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 103 โดย ส.ส. สังกัดพรรคได้ 30 วันก่อนเลือกตั้ง ถ้าสภาครบวาระต้องสังกัดพรรค 90 วัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 5 วันนับแต่วันมี พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ กกต. จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา กำหนดห้วงวันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซี่งจะต้องทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

พร้อมทั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนวันที่คาดว่าเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ก็จะไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภาฯ

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ กกต. แจ้งเตือนเรื่องการหาเสียง ขณะที่ใกล้ถึงเวลา 180 วันก่อนครบอายุสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มี.ค. 66 ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตาม มาตรา 68 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 เริ่มหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

ต่อจากนี้ กกต. เตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติ ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้บ้างในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

Related Posts

Send this to a friend