POLITICS

ศาล รธน.รับวินิจฉัย พ.ร.ป. เลือกตั้ง – พรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย 2 พ.ร.ป. เลือกตั้งฯ-พรรคการเมือง ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมสั่งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องใน 15 วัน

วันนี้ (21 ก.ย. 65) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี โดยมี 2 กรณีที่เป็นคำร้องของประธานรัฐสภา ภายหลังที่ประชุมรัฐสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก. ด้านการเมือง (2) หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

  1. ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา มีมติเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ร้องและประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

Related Posts

Send this to a friend