POLITICS

ครม.อนุมัติ 1,480 ล้าน ดันโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ปี 65”

ครม.อนุมัติ 1,480 ล้านบาท ดันโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ปี 65” พร้อมขอผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อย ตรึงราคาสินค้า-ไม่กักตุน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,480 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ปี 2565” ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

สำหรับรูปแบบของโครงการฯ เป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่าย โดยจัดหา สถานที่จำหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผ่านช่องทาง อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น ตลาด พื้นที่สาธารณะ ลานอเนกประสงค์ หรือสถานีบริการน้ำมัน รวมไม่น้อยกว่า 3,000 จุด ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กทม.และภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงการจำหน่ายผ่านรถ Mobile ไม่น้อยกว่า 50 คัน ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กทม.และปริมณฑล

2) กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ตามชนิด ปริมาณ และราคาตามที่กรมฯ กำหนด

3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค

นายธนกร เพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เปิดร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในราคาประหยัด และให้กระทรวงพาณิชย์รายงานการแก้ปัญหาราคาสินค้าให้กับคณะรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ ส่วนกรณีราคาสินค้าเกือบทุกชนิดทะยอยปรับตัวสูงขึ้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเข้าไปติดตามแก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการกักตุน การขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุสมควร และขอให้ธุรกิจรายใหญและรายย่อยช่วยตรึงราคา

Related Posts

Send this to a friend