POLITICS

รัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 473: 206 เสียง

รัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….” ด้วยคะแนน 473: 206 เสียง มี ส.ว.รับเพียง 3 คนรับหลักการ

วันนี้ 17 พ.ย.64 ที่ประชุมรัฐสภา มีมติ ไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เสนอโดยกลุ่ม Re-Solution 

ผลคะแนนรับหลักการ 206 เสียง ไม่รับหลักการ 473 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

คะแนนรับหลักการ 206 เสียง เป็น ส.ส.203 เสียง ส.ว. 3 เสียง

คะแนนไม่รับหลักการ 473 เสียง เป็น ส.ส.249 เสียง ส.ว.224 เสียง 

งดออกเสียง เป็น ส.ส.3 เสียง ส.ว.6 เสียง

จากคะแนนเสียงไม่รับหลักการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่มากกว่า 362 เสียง จึงไม่ต้องนับคะแนน 1 ใน 3 ของ ส.ว.

Related Posts

Send this to a friend