POLITICS

นายกฯ รับทราบรายงาน ปี 64 กสศ.ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า 2.9 แสนคน ในพื้นที่ห่างไกล

ครม. รับทราบรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 64 ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า 2.9 แสนคน โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 600 แห่ง

วันนี้ (24 พ.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปี 2565 โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษ กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อของการศึกษา (อ.3, ป.6 และ ม.3) ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 2.9 แสนคน

สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนยากจนหรือด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการศึกษาพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นโรงเรียนปลายทางของนักศึกษา ทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น และการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามเป้าหมาย จำนวน 600 แห่ง รวมทั้งโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดหรือท้องถิ่นมีระบบการช่วยเหลือและแก้ปัญหา เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับพื้นที่ ผ่านต้นแบบและระบบการทำงานใหม่ ๆ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เช่น เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ การศึกษา โดยช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาส ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามบริบทและสภาพปัญหา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และทักษะของครูนอกระบบเพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีการสนับสนุนและช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาที่สอดคล้องกับ ความต้องการแรงงานฝีมือ เช่น การแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend