POLITICS

อนุทิน-ศักดิ์สยาม ร่วมประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 ณ สิงคโปร์

อนุทิน-ศักดิ์สยาม ร่วมประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 ณ สิงคโปร์ ย้ำจุดยืนไทยพร้อมฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินหลังการแพร่ระบาดโควิด19

วันนี้ (17 พ.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะจากประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบิน จำกัด และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 (Changi Aviation Summit 2022) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค. 2565

สำหรับการประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 จะเป็นโอกาสที่ผู้นำด้านการบินโลกและจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมจะมีการแสดงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของ ผู้นำด้านการบินต่อบทบาทของการบินพลเรือนในการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก โดยการนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาคการบิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข

ตลอดจนการสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาภาคการบินพลเรือน ให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในการประชุมครั้งนี้ นายอนุทิน จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมถึงนโยบายและแผนปฏิบัติการของประเทศไทยต่อการลดการปล่อยมลพิษในภาคการบิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายหลักของความตกลงปารีส ค.ศ.2015 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยมลพิษในภาคการบินซึ่งยื่นต่อ ICAO แล้ว 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับปี 2556, 2561 และฉบับปัจจุบัน 2564 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการที่ใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีอากาศยาน การพัฒนาท่าอากาศยาน การพัฒนาการปฏิบัติการของอากาศยาน และมาตรการทางการตลาด

Related Posts

Send this to a friend