POLITICS

คลังขานรับนโนบาย เดินหน้าคนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้น

วันนี้ (15 ม.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายกระทรวงการคลังเร่งรัดโครงการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 ให้เร็วขึ้นจากเดิม

ล่าสุด กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโครงการ เช่น จำนวนสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการ วันแรกที่จะเปิดรับลงทะเบียน โดยเบื้องต้นจะสามารถเปิดลงทะเบียนได้ในวันที่ 14 ก.พ. 65 และเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 21 ก.พ. 65

สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียด ยังต้องให้คณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัติวงเงินก่อน จากนั้นจึงจัดทำแนวทางนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะสามารถเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ได้ ส่วนวงเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการฯ จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉิน 5 แสนล้านบาท ที่ถูกจัดไว้เพื่อดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะที่ก่อนหน้านี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ยังมียอดใช้จ่ายไม่เต็มจำนวน เหลือวงเงินส่งคืนรัฐอีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

นายธนกร กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครอบคลุมกลุ่มคนที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังและผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการใหม่ รวมทั้งโครงการอื่นที่ดูแลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษควบคู่ไปพร้อมกัน โดยจะมีส่วนในการลดภาระของประชาชน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Related Posts

Send this to a friend