POLITICS

นายกฯ พอใจ เด็กไทยเลือกเรียนใน 10 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลัง กยศ.ลดเงินต้น-ดอกเบี้ย ย้ำ รัฐบาลพร้อมปั้นบัณฑิตจบใหม่ป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วันนี้ (15 ม.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแรงงาน ทั้งในระบบปัจจุบันและแรงงานใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา รับทราบว่า หลังจากรัฐบาลได้กำหนดส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม หน่วยงานที่ดูแลหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายมากขึ้น

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคน ได้ออกโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานตามนโยบาย ขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายงานว่า กยศ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ. ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นชัดเจน

กยศ. ได้รายงานจำนวนผู้กู้ยืมตามโครงการฯ ว่า ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ มีผู้กู้ยืมทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตามโครงการฯ จำนวน 28,622 คน ส่วนปีการศึกษา 2563 จำนวน 29,547 คน และเพิ่มอย่างก้าวกระโดดในปี 2564 เป็น 82,114 คน เมื่อรวมทั้ง 3 ปี พบว่ามีทั้งสิ้น 140,283 คน รวมเป็นเงินให้กู้ยืม 9,032.36 ล้านบาท

เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 จำนวน 13,390 คน 13,118 คน และ 57,621 คน ตามลำดับ รวม 3 ปี 84,129 คน วงเงินกู้ยืมรวม 6,587.63 ล้านบาท ส่วนระดับ ปวช. และ ปวส. รวมกันระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 มีจำนวนผู้กู้ยืม 15,232 คน 16,429 คน 24,493 คน ตามลำดับ รวม 3 ปี 56,154 คน วงเงินกู้รวม 2,444.72 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีพอใจแนวโน้มจำนวนผู้เลือกเรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริมว่า เรามีจะมีแรงงานสนับสนุนที่เพียงพอ นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า รัฐบาลจะเร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อ up-skill re-skill แรงงานในระบบปัจจุบัน และผลิตแรงงานใหม่ให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยปีเป้าหมายสำคัญคือ นำพาประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ ของ กยศ. ได้ลดเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับนักศึกษาที่เลือกในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , แปรรูปอาหาร , หุ่นยนต์ , การบินและโลจิสติกส์ , เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , ดิจิทัล , การแพทย์ครบวงจร และ กลุ่ม 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง , พาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ โดยผู้จบการศึกษาในสาขาที่กำหนดนี้ กรณีระดับอาชีวศึกษา กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 50% ส่วนระดับปริญญาตรี กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 30% โดย กยศ.ดำเนินโครงการนี้ 5 ปีการศึกษา ระหว่างปี 2562-2566

Related Posts

Send this to a friend