POLITICS

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับ “กัญชา”

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.ย.2564 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนด

1.กำหนดคำนิยาม “กัญชา” “ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์” “หน่วยงานของรัฐ” และ “รูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา”

2.กำหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์ต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์ สภากาชาดไทย ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตร

3.ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

4.กำหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิตที่มีกัญชาผสมสำหรับคนไข้ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบการวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ สภากาชาดไทย สถาบันอุดมศึกษาที่สอนเภสัชกรรม หรือผู้ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

5.กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์

Related Posts

Send this to a friend