POLITICS

ครม.อนุมัติงบกลาง 714.64 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้าน

ครม.อนุมัติงบกลาง ครม.อนุมัติงบกลาง 714.64 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านค่าใช้จ่ายบริการประชาชน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ก.ย. 2565 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 714.64 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านและชุมชนที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

Related Posts

Send this to a friend