POLITICS

นิด้าโพล เผย ผู้สูงอายุพอใจ ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพชีวิต : สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2565”

เมื่อถามความเห็นของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.74 ระบุว่า ได้รับความเคารพนับถือจากผู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งคนในครอบครัวและในชุมชนที่อยู่อาศัย , ร้อยละ 91.47 ระบุว่า รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยในบริเวณที่อาศัยอยู่ , ร้อยละ 83.93 ระบุว่า สถานที่ราชการหรือเอกชนที่ต้องติดต่อ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

ผลสำรวจยังพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 72.66 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจในประเด็นสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนที่อยู่อาศัย , ร้อยละ 62.99 ระบุว่า สามารถเดินทางจากบ้านถึงป้ายรถเมล์ ที่จอด สถานีรถโดยสารประเภทต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที , ร้อยละ 61.84 ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา รายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเอง โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือกู้ยืมเงินจากผู้อื่น

ขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ 50.34 ระบุว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานทำบุญ อย่างน้อย 1 ครั้ง , ร้อยละ 54.23 ระบุว่า ในบริเวณที่อยู่อาศัย มีถนนหรือทางเดินสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก และร้อยละ 54.15 ระบุว่า สามารถใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้านสำหรับติดต่อกับลูกหลาน ญาติ หรือเพื่อนได้

ด้านผู้สูงอายุร้อยละ 86.82 ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา การฝึกอบรมออนไลน์ หรือการฝึกอบรมความรู้จากหน่วยงานรัฐและเอกชน , ร้อยละ 73.95 ระบุว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครอย่างน้อย 1 ครั้ง และร้อยละ 59.71 ระบุว่า ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานตามที่ต้องการ

สำหรับผลสำรวจครั้งนี้ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 จากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง สำรวจโดยอาศัยการสุ่มตัวอย่าง ใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพล และเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

Related Posts

Send this to a friend