POLITICS

ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กร้อง ไทยสร้างไทยหลังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ เข้าร่วมรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมบูติคจังหวัดภูเก็ตกว่า100 คน หลังเดินทางมาเข้าพบพรรคไทยสร้างไทย เพื่อขอให้ช่วยเหลือผลกระทบจากการสิ้นสุดการผ่อนผันผู้ประกอบการโรงแรมตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/2552 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา 

ดร.โภคิน กล่าวว่ากฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงแรม มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิกฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายควบคุมอาคาร จนกระทั่งมีคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 เพื่อผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ผิดกฏหมาย ได้เข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง จนถึงวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีโรงแรมทั้งสิ้นกว่า 70,000 ทั่วประเทศ  แต่ได้รับใบอนุญาติ เพียง 20,000 แห่งเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องจากติดปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร ที่มุ่งเน้นอาคารขนาดใหญ่เป็นหลัก สำหรับเป็นโรงแรม 

พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมในระยะเร่งด่วน คือ รัฐบาลต้องผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.โรงแรมอย่างน้อยอีก 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 

โดยให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ขออนุญาตตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถเปิดกิจการควบคู่กับการปรับปรุงอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อหน่ึงซึ่งอนุญาตให้อาคารเก่าก่อนปี พ.ศ. 2559 สามารถปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 18 สิงหาคม 2567 ให้ได้รับอนุญาตชั่วคราว เพื่อเปิดกิจการและร่วม Phuket SandBox ได้ หรือออก พ.ร.ก.เพื่อทดแทนคำสั่งหัวหน้า คสช. และขอให้สมาชิกสมาคมท่ีพักบูติกภูเก็ตจำนวนกว่า 80 รายที่เคยอยู่ในระบบ SHA+ สามารถดำเนินกิจการรับนักท่องเที่ยวได้ตามเดิม 

รวมทั้งเร่งรัดกำชับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้ที่อยู่ในกระบวนการขอใบอนุญาตประเภท โฮมสเตย์และโรงแรมโดยเร่งด่วน (ลดขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน) 

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย มองว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะต้องยกร่างกฏหมาย หรือ แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงแรม โดยแยกเป็นโรงแรมในแต่ละประเภท ให้มีชนิดของโรงแรมอย่างหลากหลายเพื่อให้โรงแรมแต่ละชนิดได้เข้าสู่กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

Related Posts

Send this to a friend