POLITICS

กทม. ประกาศเปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ให้เป็นพื้นที่ทำการค้าได้

วันนี้ (12 พ.ค. 65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทําการค้า ตามที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กําหนดให้ที่สาธารณะ จํานวน 47 แห่ง ของสํานักงานเขตดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่ทําการค้า

สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 แห่ง , สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ 3 แห่ง , สํานักงานเขตพระนคร 3 แห่ง , สํานักงานเขตดุสิต 5 แห่ง , สํานักงานเขตบางนา 6 แห่ง , สํานักงานเขตบางคอแหลม 3 แห่ง , สํานักงานเขตบางซื่อ 5 แห่ง , สํานักงานเขตลาดพร้าว 1 แห่ง , สํานักงานเขตธนบุรี 4 แห่ง , สํานักงานเขตคลองสาน 10 แห่ง , สํานักงานเขตพญาไท 3 แห่ง และสํานักงานเขตดอนเมือง 2 แห่ง

ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ทําการค้า โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทําการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทําการค้าต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกําหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิก การผ่อนผันตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น

Related Posts

Send this to a friend