POLITICS

ครม.อนุมัติ 9 โครงการของกทม. วงเงินรวม 18,158 ล้านบาท

ทั้งสะพานข้ามเจ้าพระยา อุโมงค์ระบายน้ำ และเขื่อนคอนกรีต

วันนี้ (11 ม.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โครงการ วงเงินรวม 18,158 ล้านบาท ประกอบด้วย

1)โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแยกสะพานแดง ถึงถนนกำแพงเพชร วงเงิน 1,100 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 550 ล้านบาท
2)โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากถนนกำแพงเพชรถึงถนนพหลโยธิน วงเงิน 1,025 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ 512.5 ล้านบาท
3)โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วงเงิน 6,000 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ 3,000 ล้านบาท
4)โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กสมอยึดด้านหลังคลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขตกทม.วงเงิน 1,028.30 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณทั้งหมด
5)โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก วงเงิน 1,799.90 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณทั้งหมด
6)โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 1 จากคลองเคล็ดถึงคลองหลอด 2 วงเงิน 1,081.50 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 540.75 ล้านบาท
7)โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว วงเงิน 1,700 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 850 ล้านบาท
8)โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 วงเงิน 2,902 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ อย่างละ 1,451 ล้านบาท และ
9)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง วงเงิน 1,522 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 761 ล้านบาท

สำหรับทั้ง 9 โครงการ เป็นโครงการที่จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมอนุมัติให้กรุงเทพมหานครนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว ยื่นเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อสำนักงบประมาณ

Related Posts

Send this to a friend