POLITICS

ส.ส.ภูมิใจไทย ผิดหวังหลังมติ สภาฯ ไม่เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา

ส.ส. ภูมิใจไทย โวย ร่างกฎหมายของ ส.ส. มักถูกตีตกมากกว่าของรัฐบาล ระบุ ผิดหวังหลังมติ สภาฯ ไม่เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา ชี้ ปชช. มีศักดิ์ศรีตาม รธน.ควรใช้แทนหลักประกันในคดีไม่อุกฉกรรจ์ได้

วันนี้ (9 ก.พ. 65) เวลา 13.00 น. ณ อาคารรัฐสภา นายวิรัช พันธุมะผล นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวกรณีสภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ตนเองและ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ได้ร่วมกันเสนอต่อที่ประชุมสภา

นายวิรัช กล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสรีภาพในชีวิตและร่างกายในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดแต่ก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นผู้กระทำผิดไม่ได้ นี่คือหลักการของการประกันเสรีภาพของพี่น้องประชาชน

“เมื่อจับผู้ต้องหาได้ในชั้นสอบสวน ชั้นศาล ต้องมีการประกันตัว คนจนคนทั่วไปจะเอาหลักทรัพย์ที่ไหนมาประกันตัว ในการประกันตัวทั้งชั้นตำรวจและชั้นศาลเป็นปัญหาที่ยากเย็นเหลือเกินที่ประชาชนประสบตลอดมา ซึ่งผมได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่ารัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในระหว่างสอบสวนคดี เพราะฉะนั้นเพื่อประกันเสรีภาพกับประชาชน ผมจึงเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยให้ใช้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตัวประกันตัวคดีทุกคดีได้เฉพาะคดีที่ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งได้เพิ่มเติมมาตรา 105 / 1”

นายวิรัช กล่าวว่า แม้ร่างนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยที่เห็นความสำคัญของเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก และพรรคก้าวไกลก็ให้ความเห็นชอบ แต่ที่ประชุมสภาฯ กลับไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน และบ่อยครั้งที่ ส.ส. ต้องไปประกันตัวผู้ต้องหา ทำไมไม่ยอมให้เสรีภาพกับประชาชนในการใช้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประกันตัวเองโดยไม่ต้องหาไปหลักทรัพย์ หรือซื้อประกัน เพื่อให้มีหลักทรัพย์มาประกันตนเอง จนเป็นหนี้สิ้น และเสียทรัพย์

ด้าน นายสฤษฎ์พงษ์ กล่าวในฐานะผู้ลงนามรับรองร่างดังกล่าวว่า เห็นว่าปัจจุบันมีการจับกุมในคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นซึ่งไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งคนตอนนี้มีพื้นฐานความเป็นยากจนอยู่แล้วจึงไม่มีหลักทรัพย์ในการประกันตัวเอง และในรัฐธรรมนูญเองก็มีหลักประกันความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่แล้ว สมาชิกฯ จึงได้เสนอกฎหมายฉบับนี้สู่สภา ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน ในการมีหลักประกันตนเอง

“เป็นที่น่าเสียดายที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร บ่อยครั้งที่กฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากฝ่ายนิติบัญญัติมักจะไม่ได้รับความเห็นชอบ แต่กฎหมายส่วนมากที่เสนอจากรัฐบาลมักจะผ่าน ทำให้ตนในฐานะผู้แทนประชาชน รู้สึกผิดหวัง หดหู่ใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ขอให้สภานิติบัญญัติทำงานด้วยมีความสง่างาม ผู้แทนราษฎร คือ ตัวแทนประชาชน ที่ต้องการปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” นายสฤษฎ์พงษ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend