POLITICS

‘ภาคีคณบดีสัตวแพทย์ฯ’ ร่อน นส.ถึง ‘อธิบดีกรมปศุสัตว์’ หลังพบซากหมูติดเชื้อ ASF

วันนี้ (9 ม.ค. 65) ปรากฏหนังสือจากภาคีคณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 ลงชื่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์ น.สพ.ตร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม ประธานภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรณีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร โดยระบุว่า 

“ตามที่ปรากฏการตายเป็นจำนวนมากของสุกรในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมาระยะหนึ่ง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทยทั้ง 14 สถาบัน มีความกังวลกับสถานการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับได้รับคำถามเป็นจำนวนมากจากเกษตรกรและประชาชน ถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข 

ทั้งนี้ จากการตรวจวินิจฉัยโรคโดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แล้วนั้น 

ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนทางวิชาการ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทย”

Related Posts

Send this to a friend