POLITICS

คกก.อัยการ มีมติเอกฉันท์ ให้ ‘นารี ตัณฑเสถียร’ เป็นอัยการสูงสุด

วันนี้ (8 มิ.ย. 65) นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานการคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยมีวาระสำคัญคือ การเสนอชื่อผู้ดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไป ต่อจากนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดที่จะพ้นวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ เนื่องจากจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งตามกฎหมาย จะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

ที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ ส่วนขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

สำหรับนางสาวนารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 17 สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ จาก Howard University, Wash, DC USA ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จาก The American University Wash, DC USA และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ จาก Vrije University of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

ส่วนประวัติการทำงาน นางสาวนารี ตัณฑเสถียร เริ่มทำงานในปี 2528 ที่สำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ ต่อมา พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค) , เลขานุการอัยการสูงสุด และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และยังได้รับเลือกเป็น ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย

Related Posts

Send this to a friend