POLITICS

ศรีสุวรรณ ยื่น กกต.ค้าน จัดตั้ง “พรรคไฟเย็น”

วันนี้ (6 ก.ย. 65) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ น.ส.วรินทร์ทิพย์ วัชรวงษ์ทวี หรือ เสียวเป้า แถลงข่าวเปิดตัว “พรรคไฟเย็น” และได้เดินทางไปยื่นจัดตั้งและจดทะเบียนพรรค ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ว่า

การที่ น.ส.ววรินทร์ทิพย์ แถลงว่ามีประชาชนผู้รักในประชาธิปไตย ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคไฟเย็น ซึ่งนโยบายพรรคมีเพื่อตอบสนองความเป็นประชาธิปไตยในแดนดินอันไร้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งแถลงเปิดนโยบายพรรคออกสู่สาธารณะชน ซึ่งเบื้องต้นมี 8 ข้อ คือ 1)ปล่อยนักโทษการเมือง 2)เขียนธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชน 3)ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ 4)ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 5)ปฏิรูปการศึกษา 6)ให้สัตยาบัน International Criminal Court หรือ ICC หรือชื่อไทยคือ ศาลอาญาระหว่างประเทศ เป็นการลงนามความผิดอาญาระหว่างประเทศ ๔ ฐาน คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, อาชญากรรมสงคราม, และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน 7)กระจายอำนาจ ไม่มีการรวมศูนย์อำนาจ และ 8)ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า นโยบายของพรรคดังกล่าว ชี้ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า อาจไม่สอดคล้องกับ ม.45 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อ ม.13(3) ประกอบ ม.14 (1) (2) และ(3) แห่ง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า… ข้อบังคับพรรคการเมืองจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ, ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติมิได้

ดังนั้น การที่พรรคไฟเย็นประกาศนโยบาย ซึ่งจะต้องนำไปเขียนไว้ในข้อบังคับพรรคว่า จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ และยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 น่าจะเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติได้

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.65 ที่ผ่านมา เพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนเพื่อจัดตั้งพรรคดังกล่าว เพราะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติ

Related Posts

Send this to a friend