POLITICS

ผบช.น. ลงนามคำสั่งห้ามชุมนุมรอบทำเนียบ 50 เมตร

ผบช.น. ลงนามคำสั่งห้ามชุมนุมรอบทำเนียบ 50 เมตร หลังกลุ่มพีมูฟแจ้งปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบ 15 วัน หวั่นกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

วันนี้ (6 ก.พ. 67) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ลงนามคำสั่ง บช.น. ที่ 60/2567 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาลตาม ม.7 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 หลังกองบังคับการตำรวจนครบาล (บก.น.1) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0015.(บก.น.1)/840 ลงวันที่ 2 ก.พ. 67 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร

สืบเนื่องจาก มีกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งชุมนุมสาธารณะประมาณ 500 คน โดยจัดกิจกรรมชุมนุมและพักค้างแรมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 ก.พ. 67 ถึงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 20 ก.พ. 67 รวม 15 วัน คาดว่าจะมีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน และกีดขวางทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อการบริหารการจัดการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน ม.7 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกอบกับคำสั่งตำรวจแห่งชาติที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 ก.ค. 66 จึงขยายประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาลออกไปอีก รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. เวลา 08.00 น.ถึงวันที่ 9 ก.พ. เวลา 24.00 น.

Related Posts

Send this to a friend