POLITICS

กมธ.พัฒนาการเมือง เชิญ หน่วยงานรัฐ ถกปม “นักร้อง”

ชี้มีเจตนาร้องเท็จ สร้างความเสียหายให้นักการเมือง

วันนี้ (3 ก.พ.65) น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา โฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ซึ่งอาจได้รับความเสียหาย จากกรณีมีผู้ร้องเรียนอันเป็นเท็จ เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตั้งใจให้เกิดภาพข่าว เพื่อทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รับความเสียหาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการตรวจสอบการกระทำของผู้ถูกร้องเรียนว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใด

คณะกรรมาธิการฯ จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ความรับผิดชอบของผู้ร้องเรียน และบทลงโทษเมื่อมีการร้องเรียนเท็จ

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะเชิญสื่อมวลชนจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินกิจกรรม องค์กรไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. … โดยมีผู้แทนจากกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน และองค์กรอาร์ติเคิล 19 เข้าร่วมประชุม โดยมีข้อห่วงกังวลต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ได้แก่ ประเด็นการกำหนดให้องค์กรไม่แสวงหากําไรแจ้งชื่อแหล่งเงินทุนต่างประเทศ บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จํานวนเงินที่จะได้รับ และวัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้จ่าย ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยขององค์กร

ประเด็นการกําหนดลักษณะการดำเนินงานขององค์กรอย่างกว้าง ซึ่งจะส่งผลต่อการตีความและการปฏิบัติได้ ประเด็นเรื่อง การกำหนดโทษแก่องค์กรไม่แสวงหากำไร ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงให้คณะทำงานพิจารณาเปรียบเทียบร่างกฎหมายดังกล่าว และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาพิจารณาอีกครั้งก่อนร่างกฎหมาย จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

Related Posts

Send this to a friend