POLITICS

กรมปศุสัตว์ จับมือเอกชน ผลักดันส่งออกไข่ไก่ แก้ปัญหาช่วงไข่ล้นตลาด

กรมปศุสัตว์ จับมือเอกชน ผลักดันส่งออกไข่ไก่ แก้ปัญหาช่วงไข่ล้นตลาด

วันนี้ (1 ธ.ค. 65) นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางวงการไก่ไข่ ให้มีเสถียรภาพทั้งราคาและปริมาณการผลิต หลังจากก่อนหน้านี้ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 65

สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบัน พบว่า อัตราการให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้ของทุกปี เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ ประกอบกับปัญหาสถานการณ์การค้าชายแดน ทำให้ส่งออกไข่ไก่ได้น้อยลง รวมถึงการปลดไก่ไข่ก่อนกำหนดทำได้น้อยลง

ที่ประชุมร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์กับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ จึงมีมติผลักดันการส่งออกในเดือน ธ.ค. นี้ มากกว่า 60 ล้านฟอง โดยมีผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่และรายกลางให้ความร่วมมือส่งออกไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์ เพื่อช่วยให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดยตั้งแต่ต้นปี 65 ถึงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มีการส่งออกไข่ไก่ไปแล้วกว่า 180 ล้านฟอง ขณะที่เป้าหมายในเดือน ธ.ค. นี้ กำหนดให้มีการปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนดจำนวน 1 ล้านตัว หากปลดในช่วงอายุ 65 สัปดาห์ – 75 สัปดาห์ ทางกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ของภาคเอกชนจะมีเงินชดเชยให้ตัวละ 10 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าหากดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด จะส่งผลให้ราคาไข่ไก่อยู่ในระดับที่เหมาะสม เกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยจะสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ต่อไปได้ นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ และเฝ้าระวังสถานการณ์การผลิตและอัตราการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศตามหลักการ “ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน เกษตรกรอยู่ได้” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend