POLITICS

สภา อบต.ราชาเทวะ ไฟเขียวซื้อเสาไฟกินรีเพิ่ม 727 ต้น 69 ล้านบาท

สภา อบต.ราชาเทวะ ไฟเขียว เดินหน้าซื้อเสาไฟกินรีเพิ่ม 727 ต้น งบฯ 69 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การประชุมเคาะมติ เห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม รวม 148 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการ 4 โครงการ ตามที่ นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ เสนอ คือ โครงการจัดซื้อเสาไฟกินรี 727 ต้น วงเงิน 69 ล้านบาท , โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 2 โครงการ วงเงิน 54 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ราชาเทวะ ระยะที่ 2 วงเงิน 25 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 10 ต่อ 4 เสียง เห็นชอบนั้น โดยมีประธานสภา อบต.ราชาเทวะ ยกมือลงเสียงเห็นชอบในครั้งนี้ด้วย แม้ว่ากระบวนการตรวจสอบโครงการเสาไฟกินรีตั้งแต่ปี 2556 ยังไม่เสร็จสิ้น

Related Posts

Send this to a friend