POLITICS

โฆษก คกก.กฤษฎีกา แจงไม่มีอำนาจ วินิจฉัย อปท.ขอซื้อวัคซีนเอง

นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงตามที่สื่อมวลชนได้มีการเสนอข่าวว่ามีการหารือการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน โควิด-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนว่าขณะนี้รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า เรื่องนี้ได้มีการหารือโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษา ให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งข้อ 3 แห่งระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า กรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เฉพาะเรื่อง โดยผ่านทางกระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขอความเห็นทางกฎหมายเป็นการเฉพาะราย แต่โดยที่สมาคมทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลตามที่กำหนด

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าวไว้พิจารณาได้ และได้แจ้งให้ผู้ขอหารือทราบแล้ว

Related Posts

Send this to a friend