POLITICS

รมว.เกษตรฯ สั่งลงดาบกำจัดขบวนการทุเรียนอ่อน

รมว.เกษตรฯ สั่งลงดาบกำจัดขบวนการทุเรียนอ่อน หากเจอสวมสิทธิ์ทุเรียน หรือพบลักลอบจำหน่ายดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย

โดยสั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้น 2 เรื่อง คือ

  1. กรณีการสวมสิทธิ์ทุเรียน ได้สั่งการให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางแพ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทุกคน พร้อมทั้งถอนใบรับรอง GAP (ข้อปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีในการผลิตพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค) และ GMP (เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า เป็นข้อกําหนดขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ) และ
  2. กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส โดยหากพบว่ามีการปฏิบัติงานที่ละเลยและทุจริตในหน้าที่ จะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดทันทีเช่นกัน

Related Posts

Send this to a friend