POLITICS

เลขาฯ ประธานรัฐสภา ยืนยัน ‘ชวน’ ใช้อำนาจประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ตั้ง คณะกรรมการสมานฉันท์

นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา แถลงข่าวกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีที่ออกประกาศแต่งตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นกรรมการสมานฉันท์ ตามประกาศรัฐสภา ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 นั้น ขอชี้แจงว่า ประธานรัฐสภา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่ ทุกประการ ที่กำหนดให้ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและดำเนินกิจการของรัฐสภา ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์เป็นการแต่งตั้งตามความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถือว่าเป็นกิจการของสภาโดยแท้ และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 5 (6) ให้อำนาจประธานในการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ เมื่อเป็นผลจากการประชุมร่วมกันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการในกิจการของรัฐสภา โดยการแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์เป็นการดำเนินกิจการในกรอบวงงานของรัฐสภา เพื่อให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่หาทางออกให้กับประเทศหนึ่งชุด และมีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ส่วนประเด็นการแต่งตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นกรรมการสมานฉันท์นั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 ประกอบมาตรา 184 ที่ระบุไว้ชัดว่า มาตรา 184 ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้เป็นกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือเป็นกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเช่นการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่ จึงไม่มีประเด็นใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่สถาบันพระปกเกล้าได้วางไว้ให้มีสัดส่วนของผู้แทนรัฐบาล จำนวน 2 คน โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหนึ่งจำนวนนั้น ซึ่งเป็นลักษณะทำนองเดียวกันกับการที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าเป็นการแต่งตั้งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ แยกคำว่าประโยชน์ของส่วนรวมกับประโยชน์ของส่วนตนออกจากกัน หากการใช้ตำแหน่งในทางที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและแสวงหาประโยชน์ นั่นคือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่กรรมการสมานฉันท์ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประเทศ และพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศเช่นกัน

Related Posts

Send this to a friend