POLITICS

เลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยถึง 31 พฤษภาคม 2564

นายณัฐ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรื่องแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563ต่อมามีการขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รัฐบาลมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ปัญหาจากกรณีดังกล่าวและให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นการลดความแออัดเว้นระยะห่างทางสังคมของอาคารรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงเห็นสมควรให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานและที่พักอาศัย

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Related Posts

Send this to a friend