POLITICS

ภูมิธรรม กรีด นายกทำผิดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องไม่ควรนิ่งเฉย อย่าทำให้ประเทศนี้เป็นเรื่องง่ายไปทุกเรื่อง อย่าสร้างบรรทัดฐานผิดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนว่าการที่นายกรัฐมนตรีไทย กระทำผิดรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรนิ่งเฉย เพราะนี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องพิธีกรรมแต่ คือการธำรงไว้ซึ่งแบบอย่างในการปฎิบัติตามกฏหมายสูงสุดของประเทศ

การพยายามใช้คำอธิบายแบบง่ายๆว่า “มันจบและผ่านมาแล้ว ขอให้ยุติและผ่านไปได้แล้ว” หรือ”นายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีความตั้งใจ กระทำผิด ถือเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยอย่าใส่ใจ” หรือ “ไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไร คิดได้แล้วจะบอก” ฯลฯ ล้วนเป็นคำแก้ตัว ที่มุ่งหวังให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นผ่านพ้นไป โดยมิได้ มีการแสดงความรับผิดชอบในแบบฉบับตามวิถีทางรัฐธรรมนูญที่ “คนในระบอบประชาธิปไตยพึงมี”

การกระทำความผิดของนายกรัฐมนตรี ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 เรื่องการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่การอธิบายว่า ”ไม่ได้มีเจตนา” และ”ขอให้ผ่านพ้นไป”……  คำอธิบายง่ายๆ เหล่านี้ ”ไม่เพียงพอและ ใช้ไม่ได้”

“อย่าทำให้ประเทศนี้ง่ายไปทุกเรื่องเลยครับอะไรที่ควรง่าย ก็รีบทำให้ง่าย แต่อะไรที่ควรเคร่งครัดและควรปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ก็ควรทำอย่างเคร่งครัด มีหลัก มีเกณฑ์ มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นประเทศแบบไม้หลัก ปักขี้เลนใช้หลักการตีความกฎหมายแบบศรีธนญชัยเพื่อประโยชน์ฝ่ายตนและทำลายฝ่ายตรงข้ามที่คิดต่าง”

วันนี้ประเทศเราถอยหลังไปมากแล้ว อย่าสร้างบรรทัดฐานแบบผิดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เป็นปัญหากับการก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศ

Related Posts

Send this to a friend