POLITICS

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานปรับสู่รัฐบาลดิจิทัล ยืนยันเดินหน้า 5 จี สั่งตรวจสอบ หลอกลวง ลงทุน เล่นแชร์ ผ่านออนไลน์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562″ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดการบริการภาครัฐหลายรูปแบบช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) ไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย  หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่  จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง  เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ และ “รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ” จำนวน 60 หน่วยงาน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชม หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” ในระดับกรม ระดับจังหวัด 5 จังหวัด และ “รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ” ที่ได้ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เป็น “รัฐบาลดิจิทัล” เป็นอย่างดียิ่ง ตอบสนองนโยบายการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการดังกล่าวถือเป็นการให้กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงรัฐบาลดิจิทัลว่า เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐทุกคน ซึ่งทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี รวมถึงการขจัดข้อขัดแย้ง ความท้าทาย และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับเปลี่ยนองค์กร ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีความมุ่งมั่น ที่จะนำรัฐบาลดิจิทัลมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน มุ่งมั่นที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของเรา ต่อไป

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำว่าที่ผ่านมาถือว่ารัฐบาลได้เตรียมการไว้แล้วเป็นอย่างดี มีผลงานที่เห็นได้ชัด เช่น มาตรการภาษี การค้า การลงทุน ที่ลดขั้นตอน เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องทำต่อไป ขณะเดียวกันสิ่งไหนไม่ดี ต้องระมัดระวังเพราะโซเซียลมันแรง ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ไม่ใช่รัฐบาลคิดเองทำเอง และจากนี้ไปการบริหารงานภาครัฐ จะเป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ให้ประชาชนรับรู้ ยกเว้นข้อมูลความมั่นคงบางเรื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งรัดเปิดประมูล 5 จี รองรับรัฐบาลดิจิทัล

พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการ ให้ศูนย์ข่าวปลอม จับกุมและเฝ้าระวังการขายสินค้าทางเพจ ที่หลอกหลวงประชาชน เช่น เมื่อวานนี้ที่มีการรับมือป่วน ชิม ชอปใช้ ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังต้อนตอ คือ คนแรกที่โพส เช่นเดียวกับ การหลอกหลวงแชร์ในโซเซียลที่หลอกลวงให้ลงทุนที่ได้ค่าตอบแทนถึง 90% ดังนั้นขอให้หน่วยงานเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความรู้ไปด้วย

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังขอกำลังใจในการทำงาน เพราะการทำงาน ให้ถูกใจคนทั้ง 70 ล้านคน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ต้องเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางการกีดกันการค้าเสรี สงครามการค้า การเรียกร้องของประชาชน ดังนั้น ต้องใช้การเจรจา พูดคุย และใช้แนวทางต่างตอบแทน กัน ตามแนวทางการค้าเสรี

Related Posts

Send this to a friend