KNOWLEDGE

หารือแนวทางการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมของประเทศ และการปฏิรูปอุดมศึกษา

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมของประเทศและปฎิรูปอุดมศึกษา” รวมทั้งมอบนโยบาย “แนวทางการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมของประเทศ” โดยมี อธิการบดี ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม 400 คน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

การประชุมหารือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมครั้งนี้ มีการนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย จาก สอวช. การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จาก สกสว. แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Youth Startup Fund จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และประเด็นสำคัญของโครงการอาสาประชารัฐ ที่จะบูรณาการศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรและทรัพยากรในสถาบันอุดมศึกษาและสร้างกลไกใหม่ในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมจากคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 สำหรับการหารือด้านการปฏิรูปอุดมศึกษา ได้มีการหยิบยกประเด็นการปฏิรูปอุดมศึกษา Re-inventing Universities การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยสู่การยกระดับสู่มหาวิทยาลัยระดับมาตรฐานโลก โดยจะประเมินมหาวิทยาลัยจากข้อมูลที่มีอยู่ และเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยและรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อหนุนเสริมตามศักยภาพ โดยจะนำร่องอย่างน้อย 20 สถาบันก่อนในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์ตำแหน่งวิชาการและระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ด้านการอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณางบลงทุน เงินอุดหนุน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ให้สนองตอบหรือเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Related Posts

Send this to a friend