POLITICS

คมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามและพิจารณาแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้อย่างมีความสุข ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับภาพรวมการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงฯ มีดังนี้

– ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน (วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2562) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เตรียมรถโดยสารสาธารณะและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดทำป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

– ช่วงระหว่างเทศกาล 8 วัน (26 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่เกินราคา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง อำนวยความปลอดภัยการบริการขนส่งสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งโดยสารอย่างเข้มข้น จริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

– ช่วงหลังเทศกาล 7 วัน (3 – 9 มกราคม 2563) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ สนข. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อสรุปผลให้กระทรวงฯ รับทราบ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

กระทรวงฯ ได้กำหนด 5 มาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนดังนี้

1. แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ

2. อำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง การเพิ่มเที่ยวและรอบบริการ

3. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าให้มีความพร้อม

4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องเรียน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาล และแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียน

5. จัดให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่าง ๆ และลริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการอำนวยความปลอดภัย 5 มาตรการหลักดังนี้

1. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย รถและถนนที่ปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการกระทำผิดของรถประเภทต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 50% แก่ผู้แจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ จนสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

2. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ตรวจความพร้อมของเรือโดยสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง โดยเฝ้าระวังจุดตัดรถไฟและการเปิดไฟหน้ารถจักร

4. มาตรการด้านรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณสถานี จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ และจัดการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ

5. มาตรการประชาสัมพันธ์ โดยรณรงค์หัวข้อ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ซึ่งหมายถึงการใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง และใส่ใจประชาชน

Related Posts

Send this to a friend