HUMANITY

พล.อ.ประยุทธ์ลงนามให้ชาวบ้านบางกลอยกลับเข้าหมู่บ้านป่าใหญ่ใจแผ่นดินแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ลงนามให้ชาวบ้านบางกลอยกลับเข้าหมู่บ้านดั้งเดิมป่าใหญ่ใจแผ่นดินแล้ว เตรียมเรียก ทส.-อุทยานฯ ขันน็อตเดินหน้าสู่แผนปฎิบัติ

วันนี้ (21 เม.ย. 66) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหาชุมชนบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

นายอนุชากล่าวว่าหลังจากนี้จะเชิญคณะกรรมการอิสระฯ มาประชุมโดยด่วน รวมถึงผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)และและกรมอุทยานฯเพื่อมารับบัญชาของนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านบางกลอย

“ขณะนี้คำสั่งออกมาแล้วว่าให้กรมอุทยานฯ เข้าไปสำรวจตามมาตรา 64 แห่ง พรบ.อุทยานฯ ดังนั้นในวันประชุมก็จะให้กรมอุทยานฯ รายงาน ซึ่งไม่น่าเกิน 60 วัน ทุกอย่างคงเรียบร้อยเพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนมีรัฐบาลใหม่ หลังจากนั้นรัฐบาลใหม่ก็จะมารับหน้าที่ขับเคลื่อนตามแนวทางนี้ต่อไป” นายอนุชา กล่าว

สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ ที่นายกรัฐมนตรีลงนามนั้น มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 70 พรบ.อุทยานแห่งชาติ มาตรา 64-65 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฎิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ทั้งนี้ได้มีสำรวจชาวบ้านบางกลอยโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกจำนวน 732 คนมีความประสงค์จะอยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนบางกลอย หมู่ 1 (บริเวณบ้านบางกลอย-โป่งลึก) ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ และให้การเยียวยากลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการโยกย้ายชุมชน

กลุ่ม 2 ชาวบ้านบางกลอยที่ประสงค์จะกลับไปดำรงวิถีชีวิตด้วยระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียนในพื้นที่บางกลอยบน (พื้นที่ดั้งเดิมในป่าใหญ่ในแผ่นดิน) จำนวน 150 คน ใช้แนวทางพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ตามหลักการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยดำเนินการผ่านการจัดโครงการศึกษาเชิงทดลองแบบมีส่วนร่วม และมอบหมายให้ ทส. แต่งตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยประสงค์จะกลับไปดำรงวิถีชีวิตด้วยระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ซึ่งคณะกรรมการอิสระฯ และ ทส.ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย และจัดทำแผนที่ระบุขอบเขตการใช้ประโยชน์ทีดินตามมาตรา 64 และจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่พร้อมกำหนดมาตรการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยขอสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่บางกลอยบน จากกรมแผนที่ทหาร และขอความอนุเคราะห์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อ่านวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ พิสูจน์ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและการทำเกษตรแบบไร่หมุนเวียน

Related Posts

Send this to a friend