HEALTH

เบาหวานขึ้นตา ไม่ใช่เรื่องเล็ก

ปล่อยเรื้อรัง เส้นเลือดขนาดเล็กจะพิการได้ พร้อมรณรงค์ผู้ป่วยโรคเบาหวานตรวจสุขภาพดวงตาปีละครั้ง

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ล่าสุดเผยข้อมูล ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากโรคเบาหวาน ซึ่งหากปล่อยเอาไว้ให้เรื้อรัง จะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กพิการ และเกิดการเสื่อมตัวผิดปกติ ซึ่งทำให้อวัยวะที่เส้นเลือดเหล่านั้นไปเลี้ยง มีการเสื่อมตัวเป็นโรคขึ้นได้ แม้ว่าการปล่อยปละละเลย ให้ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเรื้อรัง จะทำให้เกิดความผิดปกติทีละน้อย และทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีอาการใดๆในระยะแรก แต่ทั้งนี้จะสามารถทราบได้โดย การตรวจตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์เท่านั้น

ที่สำคัญเมื่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยก็มีอาการตามัวลง ทั้งในรูปแบบการเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือตามัวลงเฉียบพลันทันทีได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดวงตาดี และเฝ้าระวังภาวะเบาหวานขึ้นจอตา มีวิธีการสังเกตความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงปัจจัยทำร้ายดวงตา รวมถึงการตรวจสุขภาพดวงตาปีละ 1 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามสิทธิบัตรทองกับรพ.ใกล้บ้าน เพื่อป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอตาแต่เนิ่นๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องเฝ้าระวังมี ดังนี้

1.ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ยิ่งเป็นเบาหวานมานาน ยิ่งมีโอกาสพบมีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้บ่อยและรุนแรงมากขึ้น

2.การคุมระดับน้ำตาล ยิ่งคุมได้ดี ยิ่งลดโอกาสเกิดและลดความรุนแรง ของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

3.การมีไตวายจากเบาหวาน เป็นตัวบ่งชี้ว่าน่าจะมีเบาหวานขึ้นจอตาด้วยเช่นกัน การรักษาโรคไตมีส่วนช่วยให้ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาดีขึ้น

4.ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดความผิดปกติ ของหลอดเลือดของจอตา ซ้ำเติมภาวะเบาหวานขึ้นจอตามากยิ่งขึ้น

5.การมีไขมันในเลือดสูง การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง อาจช่วยลดการรั่วของไขมันสะสมที่จอตาได้

6.ผู้หญิงที่มีเบาหวานและมีการตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้ หรือทำให้ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาที่มีอยู่แล้วรุนแรงมากขึ้นได้

สำหรับภาวะเบาหวานขึ้นจอตาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1.เบาหวานขึ้นจอตาระยะต้น หรือระยะที่ยังไม่มีหลอดเลือดฝอยงอกใหม่ 2.เบาหวานขึ้นจอตาระยะรุนแรง หรือระยะที่มีหลอดเลือดฝอยงอกใหม่ การมีจอตาบวมน้ำบริเวณจุดภาพชัด เป็นสาเหตุของตามัวที่พบได้บ่อย ในผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นจอตา สามารถพบได้ทั้งเบาหวานขึ้นจอตาในระยะต้นและระยะรุนแรง ดังนั้นแม้ว่าเบาหวานขึ้นจอตาโดยรวมจะยังไม่รุนแรง แต่ถ้าถ้ามีจอตาบวมน้ำบริเวณจุดภาพชัด ก็อาจทำให้ตามัวมากได้ ซึ่งต้องการการรักษา

ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานทุกราย จึงจำเป็นต้องรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังต้องรักษาสุขภาพทั่วไป,ควบคุมความดันโลหิต, ไขมันในเส้นเลือดและออกกำลังกายสม่ำเสมอ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง ได้มีสิทธิประโยชน์ให้บริการเลเซอร์ ผู้ป่วยจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน จากเบาหวานเข้าจอประสาทตา ให้ได้รับบริการการรักษาที่มีคุณภาพ ลดอัตราการตาบอดของผู้ป่วยเบาหวาน โดยผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะจอประสาทตาผิดปกติ จากเบาหวานโดยจากจักษุแพทย์ และระบุระดับความรุนแรง สามารถติดต่อเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ(สถานพยาบาล)ประจำตามสิทธิ หากมีความจำเป็นสามารถเข้ารับบริการ ที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง

Related Posts

Send this to a friend