HEALTH

อย. แจง ไม่มีการนำเข้าช็อกโกแลต “Kinder Surprise” ในไทย

กรณีสำนักงานมาตรฐานอาหารของประเทศอังกฤษ ประกาศการเรียกคืนช็อกโกแลตเฟอเรโร ที่ผลิตจากประเทศเบลเยียม รุ่น “Kinder Surprise” เนื่องจากอาจปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่า ไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าว

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่า สำนักงานมาตรฐานอาหารของประเทศอังกฤษ (Food Standards Agency, FSA) ประกาศเตือนผู้บริโภค กรณีบริษัทผู้ผลิตเรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเฟอเรโร ที่ผลิตจากประเทศเบลเยียม รุ่น Kinder Surprise ขนาด 20 กรัม และ 20 กรัม x 3 ระบุวันที่ควรบริโภคก่อนระหว่างวันที่ 11 ก.ค.-7 ต.ค. 2565 เนื่องจากอาจปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลานั้น จากการตรวจสอบของ อย. พบว่าผลิตภัณฑ์คินเดอร์ช็อกโกแลต ตรา เฟอเรโร มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหลายรุ่น โดยผู้นำเข้า 2 บริษัท คือ บริษัท เอส.จี.ฟาร์อีสเทิร์น จำกัด และบริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์คินเดอร์ เซอร์ไพรซ์

จากการตรวจสอบข้อมูลการอนุญาต พบว่า คินเดอร์ เซอร์ไพรซ์ ช็อกโกแลตนมรูปไข่ KINDER SURPRISE MILK CHOCOLATE EGG เลขสารบบอาหาร 10-3-09423-1-0399 สถานะผลิตภัณฑ์ สิ้นสภาพ ตั้งแต่ 31/12/2558 เป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนมที่ประกอบด้วยไข่ช็อกโกแลตล้อมรอบแคปซูลพลาสติกที่มีของเล่นชิ้นเล็กอยู่ข้างใน เข้าข่ายเป็นการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่ไม่ใช่อาหารในหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหารที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ จึงห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ. 2551 โดย อย. มีการเฝ้าระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหลุดรอดเข้ามาในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่บรรจุภัณฑ์ ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด มีฉลากแสดงข้อมูล เช่น ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า น้ำหนักสุทธิปริมาณน้ำตาลและ/หรือวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณ เดือนและปีที่ผลิต หรือวันเดือนและปีที่หมดอายุ ข้อความแสดงการใช้วัตถุกันเสีย สี หรือการแต่งกลิ่นรส ถ้ามีการใช้ แล้วแต่กรณี และหากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend