HEALTH

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ฉลองความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับกรมปศุสัตว์

วันนี้ (1 ธ.ค. 63) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี พร้อมด้วย ดร.เจมส์ เฮฟเฟลฟิงเกอร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฉลองความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างกรมปศุสัตว์ของไทยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC)

U.S. CDC มีประวัติศาสตร์การทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์มาเป็นเวลานานผ่านระบบสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการในโครงการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหลายโครงก าร เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคแท้งติดต่อ และโรคฉี่หนู ข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperative Agreement) ฉบับใหม่ระหว่างหน่วยงานทั้งสองจะช่วยให้ U.S. CDC สามารถมอบความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเด็นสุขภาพที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และคน

“ประเด็นสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และคน เช่น โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุที่โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อาจกลายเป็นโรคระบาดได้” นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าว “เวลานี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์และคน”

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อควบคุมและลดผลกระทบจากภัยสุขภาพที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญยิ่ง ประเทศไทยและสหรัฐฯ ทำงานร่วมกันโดยใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend