ECONOMY

ก.อุตฯ คลอดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส คุมอู่รถแปลงเครื่องอีวี

วันนี้ (13 ธ.ค. 65) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งรัดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) และที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด ได้ออกประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการเครื่องหมายการันตีสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ 1.การบริการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า และ 2.การบริการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หลังผู้บริโภคให้ความสนใจเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคบางส่วนเลือกที่จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่ จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรืออู่ซ่อมรถต่างๆ จำนวนหลายร้อยรายในประเทศ จะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการให้บริการจนสามารถสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจดัดแปลงรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้

ด้านนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวถึงมาตรฐาน มอก.เอส การบริการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า และ มอก.เอส การบริการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ สมอ. กำหนดขึ้น ว่า เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ครอบคลุมการบริการดัดแปลงรถเพื่อให้สามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน แต่ไม่ครอบคลุมถึงบริการทดสอบ บริการตรวจสอบ บริการออกหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถ และส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของรถ และบริการยื่นขออนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติม หรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

Related Posts

Send this to a friend