BANGKOK

กทม. จัดกิจกรรม ‘อบรมนโยบายคุ้มครองเด็ก’ มุ่งสร้างเมืองที่เด็กได้รับสิทธิอย่างแท้จริง

วันที่ (23 พ.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความตระหนักและการพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูและครูพี่เลี้ยงในสำนักฯ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ สำนักพัฒนาสังคม

สำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนากลไกเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุเพื่อการคุ้มครองเด็กในหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 30 คน และวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ชั้น 6

ทั้งนี้เนื้อหาของการอบรมฯ ประกอบด้วย การประเมินความรู้ ทักษะด้านการคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในองค์กร การร่างนโยบายคุ้มครองเด็ก การรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) นโยบายคุ้มครองเด็กของหน่วยงานและการมอบเกียรติบัตร โดยวิทยากรจากมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และเครือข่ายครูก่อการสิทธิเด็ก

นายศานนท์ กล่าวว่า ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นก้าวแรกของการพัฒนาให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนโยบายคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding Policy) ของตนเอง ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยให้แต่ละหน่วยงานมีผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองดูแลเด็กอย่างชัดเจน หากใครหรือเด็กๆ คนไหนต้องการความช่วยเหลือ จะได้มีคนคอยดูแลในระดับที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้จะช่วยให้บุคลากรของ กทม. ทุกคน มีความรู้และความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ห้ามหรือควรกระทำต่อเด็กบ้าง และหากเกิดเหตุขึ้นแล้ว ทุกหน่วยงานจะทราบได้ทันทีว่าจะต้องจัดการเพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งต่อเด็กอย่างไรให้รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก

“เมื่อกรุงเทพมหานคร มีนโยบายคุ้มครองเด็กในหน่วยงานแล้ว อยากฝากทุกสำนัก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กฯ ทุกแห่ง นำไปสื่อสารและนำไปปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งสร้างเมืองที่เด็กๆได้รับสิทธิอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วม การรับฟังข้อเสนอแนะ เช่น เรื่องเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือและทรงผมที่แต่ละสถานศึกษากำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดข้อจำกัดของเด็กๆ และครอบครัวที่อาจทำให้เด็กบางคนเข้าไม่ถึงการศึกษาได้ รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ อย่างรอบด้าน” นายศานนท์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend