TECH

กรมชลฯ จับมือ ม.เกษตร เปิดแอป รายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน SWOC PR (Smart Water Operation Center) รายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรายงานสถานการณ์น้ำ จากจุดตรวจวัดนำร่อง กว่า 42 แห่งทั่วประเทศ พร้อมการแสดงผลรายงานแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเข้าดูได้ ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม”

นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะการทำงานให้แก่กรมชลประทาน และยังเป็นช่องทางให้ข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ำและการชลประทานกลับคืนไปยังประชาชนทุกภาคส่วน ช่วยให้เจ้าหน้าของกรมชลประทานเองได้รายงานสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ และเป็นการพัฒนายกระดับการให้บริการด้านชลประทานสู่ภาคประชาชน

ทั้งนี้ ภาคประชาชนสามารถเข้าไปในส่วนของกระดานสื่อสารสำหรับประชาชน เพื่อตั้งกระทู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ พร้อมการประยุกต์ใช้ระบบ QR code เพื่อเข้าข้อมูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำของพื้นที่จุดเฝ้าระวังในลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่าง ๆ ที่สำคัญผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างทันท่วงที

Related Posts

Send this to a friend