TECH

NT เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด

นายทินกร นาทองลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยเกี่ยวกับ “โครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดิน” เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และโทรคมนาคมของ NT ที่มีศักยภาพความพร้อมที่สนับสนุน โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน ด้วยความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดินที่มีอยู่แล้ว 4,450 กิโลเมตร ล่าสุด NT เดินหน้าโครงการจัดระเบียบ สายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน
เร่งแก้ปัญหาสายสื่อสาร สร้างความปลอดภัย และปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

นายทินกร กล่าวว่า “ซึ่งเดิม NT ได้สร้างท่อร้อยสายไว้ใช้ สำหรับสายเคเบิลทองแดงที่มีจำนวนมากๆ เพื่อให้บริการโทรศัพท์บ้าน (Fixed line) และสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber Cable) สำหรับเชื่อมโยงระหว่างชุมสายต่างๆ เข้าหากัน ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทนเลยมีการยกเลิกการใช้สายเคเบิลทองแดง และทำให้ท่อร้อยสายที่เคยใส่สายทองแดงไว้ว่างลง รวมทั้งมีการปรับปรุงและก่อสร้างท่อร้อยสายไปพร้อมๆ กับการก่อสร้างถนนใหม่ เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดผิวจราจร และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ ลดการลงทุนซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานมีการลงทุนสูง ซึ่ง NT มีสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมด้านการบริการ ด้วยการบริหารทรัพยากรร่วมกัน อีกทั้งยังมีความเป็นกลางในการบริหารจัดการแก่ผู้ให้บริการทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม (Neutral Operator) มีการใช้ทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง ให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงามสมเป็นมหานครแห่งอาเซียน เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสารจากการเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นหน่วยงานของภาครัฐโดยตรง ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อสภาพภูมิทัศน์ของประเทศสวยงาม

โครงการนี้มีการดำเนินการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ,การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), กรุงเทพมหานคร เทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย โดยมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำหรับแผนงานในกลุ่มเร่งด่วน คือพื้นที่ชั้นในของ กทม. ตามแนวถนนสายหลัก ก่อนขยายออกสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป และหากพื้นที่ใดยังไม่สามารถนำสายลงใต้ดินได้ NT จะดำเนินโครงการจัดระเบียบสายให้เรียบร้อย ตัดสายเก่าทิ้ง และเดินสายสื่อสารใหม่ให้เรียบร้อยและปลอดภัย

ปัจจุบัน NT มีโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7 โครงการ มีทั้งที่ดำเนินแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินงาน รวมระยะทางทั้งสิ้น 449.19 กิโลเมตร ได้แก่

  1. โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้วทุกเส้นทาง ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนเฟื่องนคร ถนนบำรุงเมือง ถนนอัษฎางค์ ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช รวมระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
  2. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 12 เส้นทางในเขต กทม. เป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ที่ไม่ต้องรอโครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้า โดย NT และผู้ประกอบการ สามารถนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินของ NT ที่มีอยู่เดิมได้ทันที อาจมีการสร้าง Riser เพิ่มบ้างเล็กน้อย จำนวน 12 เส้นทางระยะทาง 48 .7 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
  3. โครงการมหานครแห่งอาเซียน เป็นโครงการนำสายสื่อสารลงดิน ตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 39 เส้นทาง ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางในโครงการนี้ทาง NT มีท่อร้อยสายใต้ดินอยู่เดิม จะสร้างเฉพาะ Riser และ Micro duct เพิ่มเติม
  4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ เป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทางรวม 71.04 กิโลเมตร ได้แก่ นครราชสีมา พัทยา (พัทยาเหนือ) หาดใหญ่ (ถ.ธรรมนูญวิถี) นำสายสื่อสารลงดินเรียบร้อย และเชียงใหม่บริเวณถนนรอบคูเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เรียบร้อย และเชียงใหม่ บริเวณถนนรอบคูเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
  5. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าภูมิภาค 74 จังหวัด 76 เส้นทางระยะทางรวม 106.64 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการปี พ.ศ.2565 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2566 โดย NT จะสร้างแนวท่อร้อยสายพร้อม Riser ทุกจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 จังหวัด ได้แก่ 1. สงขลา 2.พังงา 3.กระบี่ 4.สกลนคร 5.ลพบุรี 6.นครพนม 7.สระแก้ว
  6. โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว เป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรื้อถอนเสาไฟฟ้า ระยะทางรวมประมาณ 46 กิโลเมตร โดยมีโครงการที่สร้างท่อแล้วเสร็จ และนำสายลงดินแล้ว ได้แก่ จ.สุโขทัย บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์, จ.อยุธยา บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์ ถนนซีกุน ป่าโทน และศรีสรรเพชญ์, ถนนเลียบหาดเฉวง สมุย จ.สุราษฎร์ธานี และถนนบุญวาทย์ จ.ลำปาง, โครงการเมืองสามธรรม จ.สกลนคร, ถนนนิตโย-ถนนสุนทรวิจิตร จ.นครพนม, ถนนประชาราษฎร์ 200ปี และถนนบางลา จ.ภูเก็ต, ถนนนางงาม, ถนนอุดรดุษฎี จ.อุดรธานี, ถนนอุปราช จ.อุบลราชธานี และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างนำสายลงใต้ดิน ได้แก่ จ.ลพบุรี และถนนประจักษ์ศิลปาคม จ.หนองคาย
  7. โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ เป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยกองทัพเรือเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดิน และรื้อถอนเสาไฟฟ้า ระยะทางรวมประมาณ 42 กิโลเมตร

ส่วนแผนการดำเนินการนำท่อร้อยสายของNTลงใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น แบ่งเป็น 2 โครงการได้แก่

  1. โครงการ กสทช. มี 9 โครงการ จำนวน 34 เส้นทาง ระยะทาง 79.49 กิโลเมตร ได้แก่ 1.โครงการถนนพระจันทร์ 2.โครงการปรับภูมิทัศน์ 3.โครงการนนทรี 4.โครงการนำสายสื่อสารลงดินปี 2563 5.โครงการลัดคลองคูเมืองเดิม 6.โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน 7.โครงการนำสายสื่อสารลงดินปี 2565 8.โครงการมหานครแห่งอาเซียน 9.โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนน
  2. โครงการ กฟน. มี 4 โครงการ จำนวนเส้นทาง 29 เส้นทางระยะทาง 74.3 กิโลเมตร ได้แก่ 1. โครงการนนทรี 2.โครงการมหานครแห่งอาเซียน 3.โครงการพระราม3 และ 4. โครงการรัชดาภิเษก – พระราม 9

สำหรับประโยชน์ของ “โครงการท่อร้อยสายใต้ดิน” คือสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงและมีเสถียรถาพ ทางการสื่อสารและโทรคมนาคมของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือ Infrastructure Sharing ทั้ง Telecom Infrastructure และ Digital Infrastructure ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจอื่นๆให้สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศร่วมกันได้

Related Posts

Send this to a friend