TECH

ดีป้า ผนึกกำลัง ททท. เปิดประตูการท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่าน ThailandCONNEX

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเปิดตัว โครงการเปิดเมือง หรือการเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมลงนามความร่วมมือกับ ททท.ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนัก และกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด ร่วมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า “ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ดำเนินโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism) กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้น การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆทั่วไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมกันนี้ ดีป้า ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อบูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจ และการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”

สำหรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.การจัดทำแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) ในลักษณะ Wholesales สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึง นำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การจัดทำโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Token) เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

3.การจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Data Bank) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง และที่สำคัญคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในลักษณะ Big Data ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

“สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล นับเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญประจำปี 2566 ของ ดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการ ผ่าน ThailandCONNEX ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจ ที่จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขัน และศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ขณะที่ความร่วมมือกับ ททท. จะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป”

ด้าน นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ปี 2565 สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวน 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท.ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท.ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคน จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดย ททท.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวว่า “ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบระบบ ให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเพื่อค้นหาแนวโน้ม ความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบา ยและดำเนินการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่าน รูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล

“ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้วางแผนร่วมกับ ดีป้า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้า และบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมวางแผนร่วมกับพันธมิตร ด้านการท่องเที่ยวต่างชาติในการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้กับ Online Travel Agents (OTAs) ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม Campaign Marketing ร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5 ภูมิภาค Digital Tourism Fair กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยม จากภาคประชาสังคม และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

Related Posts

Send this to a friend