TECH

ONDE D4D App Portal แอปรวมบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “ONDE D4D App Portal” ศูนย์รวมบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ซึ่งครอบคลุมความพิการประเภทต่าง ๆ เช่น ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางสติปัญญา เป็นต้น ได้แก่ ONDE D4D SMART EAR สำหรับความพิการทางการได้ยิน ONDE D4D SMART EYE สำหรับความพิการทางการเห็น ONDE D4D SMART WHEEL CHAIR สำหรับความพิการทางการเคลื่อนไหว และ ONDE D4D SMART BRAIN PRACTICE สำหรับความพิการทางสติปัญญา

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รดช.) กล่าวว่า กลุ่มคนพิการเป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง บริการต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปเท่าไหร่ การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นสำหรับคนพิการจึงเป็นประโยชน์ที่ สดช. ได้คำนึงถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทุกประเภท รวมไปถึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน

การดำเนินงานของ สดช. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่น “ONDE D4D App Portal” ได้ทาง App store และ Play store

Related Posts

Send this to a friend