TECH

ดีอีเอส จับมือ ดีป้า จัดกิจกรรม CEO Networking

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม CEO Networking พบปะผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อน “โครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล” ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิด ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้า

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่นิยมค้นหา จองที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Travel Agents: OTAs) ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จึงได้จัดทำโครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าถึงและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น”

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า “โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ดีป้า ได้ร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน ขยายโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์”

สำหรับกิจกรรม CEO Networking นอกจากเป็นการขยายความร่วมมือ ของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ซึ่งประกอบด้วย

1.แพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้า/บริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว (Travel Agency) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.โทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

3.ธนาคารข้อมูลดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะบิ๊กดาต้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้า/บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

“กิจกรรม CEO Networking ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการต่อยอดความร่วมมือครั้งสำคัญ อันจะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบิ๊กดาต้า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว เข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX มากกว่า 100,000 ราย มีสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 200,000 รายการ และคาดว่าจะสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท”

Related Posts

Send this to a friend