POLITICS

สั่งยกเลิกมติ ครม.กรณีสั่งโอนย้ายเลขาธิการ ศอ.บต. โดยให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

มีหนังสือ สั่งยกเลิกมติ ครม.กรณีสั่งโอนย้ายเลขาธิการ ศอ.บต. โดยให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

จากกรณี ที่มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้มีการอนุมัติรับโอน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) และให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิม ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เสนอ

Related Posts

Send this to a friend