Home Posts tagged การศึกษา
HUMANITY

ทุกฝ่ายผนึกกำลังช่วยเหลือเด็กนอกระบบกว่า 35,000 คนทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษา

เด็กในวัยเรียนจำนวนมากต้องกลายเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาจากความจำเป็น และข้อจำกัดในทางเศรษฐกิจและสังคม และทำให้วงจรความยากลำบากหมุนต่อไป ไม่สามารถหลุดออกนอกภาวะดังกล่าวได้ เมื่อไม่ได้รับการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ 66
KNOWLEDGE

ผลวิจัยชี้พื้นที่ด้อยโอกาสทุรกันดาร เสียเปรียบ งบบุคลากรลงไปไม่ถึงเด็ก

ผลวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา 10 ปี พบงบการศึกษาแม้จ่ายรายหัวเท่ากันแต่ไปถึงปลายทางไม่เท่ากัน นักเศรษฐศาสตร์การศึกษาแนะรัฐจัดสรรงบปี 64 เน้นเติมเต็มกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด้อยโอกาส ลดผลกระทบจาก COVID-19 ดันปฏิรูประบบงบประมาณการศึกษาด้วยสูตรเสมอภาคใช้ข้อมูลเด็กรายบุคคลประกอบข้อมูลบริบทรายพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 
KNOWLEDGE

พิษโควิด-19 ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ นร.ยากจนพิเศษพุ่งล้านคน

กสศ. พบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 63 มีจำนวนนักเรียนที่สมัครคัดกรองกว่า 1.8 ล้านคน หรือเพิ่ม 17.5% คาดถูกซ้ำเติมจากพิษโควิด-19 รศ.ดร.ชัยยุทธ  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   กล่าวว่า
KNOWLEDGE

สพฐ. – กสศ. ขยายฐานความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.ต้น ทั่วประเทศ

กสศ.เพิ่มประสิทธิการจ่ายเงิน ดึงธนาคาร ธกส.​–ออมสิน ช่วยเปิดบัญชีศูนย์บาทไร้ค่าธรรมเนียมให้เด็กยากจนพิเศษ พร้อมยืดหยุ่น-เปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เทอมที่แล้วสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอ 3 ปีตามเกณฑ์ปกติ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
KNOWLEDGE

นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล ชี้การศึกษาที่เสมอภาคคือทางแก้ปัญหาในทุกวิกฤต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา ในการนี้พระราชทานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สี่ ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
KNOWLEDGE

รู้จัก Social Protection in Education ไม่ว่าจะมีอีกวิกฤต อีกกี่โควิดก็ไม่หวั่น

ในภาวะวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ในสังคมที่มีความเสมอภาค เข้มแข็ง การแก้ปัญหาย่อมสามารถใช้ยาตัวเดียวในการแก้ได้ทั้งหมด แต่ในสังคมที่ยังมีความแตกต่าง เหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหา หรือทางออกที่ดีของคนกลุ่มหนึ่ง กลับไม่สามารถใช้กับคนอีกกลุ่มได้เลย เพื่อหยุดเชื้อ เราต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่ง แต่สำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง
HUMANITY

บอร์ด กสศ. อนุมัติเงินกว่า 2 พันล้าน ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และแรงงานด้อยโอกาส กว่า 7 แสน 5 หมื่นคน

บอร์ด กสศ. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน แรงงานด้อยโอกาส กว่า 7.5   แสนคน  ดร.ประสาร ระบุ ภาวะโภชนาการคือปัญหาจำเป็นเร่งด่วนของเด็กยากจน เมื่อต้องปิดเทอมนานขึ้น  พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นค่าอาหาร ค่าครองชีพ ให้นร.ยากจนพิเศษ 300 ล้านบาท และเลื่อนการจ่ายเงินทุนเสมอภาคให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
HUMANITY

‘ไม่มีอาหารจะรับประทานคือปัญหาเร่งด่วน’ กสศ.อนุมัติงบเพิ่ม 300 ล้านบาทช่วยครอบครัวยากจนพิเศษ

สพฐ. จับมือ กสศ. เร่งทำ Crowdsourcing ระดมแนวทางจากครู และผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและตรงสภาพปัญหามากที่สุด ห่วงครอบครัวยากจนพิเศษรับผลกระทบหนักจากโควิด-19 “ไม่มีอาหารจะรับประทาน” บอร์ด กสศ.อนุมัติงบช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มอีก 300 ล้านบาท เร่งบรรเทาความเดือดร้อน และปัญหา นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 
AROUND THAILAND

เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา กสศ.นำร่อง 4 จังหวัด

กสศ.จับมือ ยูเนสโก-ศธ.-ท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ Learning Coin เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นำร่อง 4 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบจำนวน 500 คน น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา น.ส.นิสา แก้วแกมทอง
KNOWLEDGE

บอร์ด กสศ. เห็นชอบปรับแผนรองรับ กลุ่มเด็กยากจนกระทบ COVID-19

กสศ.ห่วง สถานการณ์ COVID-19 ซ้ำเติมครัวเรือนยากจน  หวั่นเปิดเทอมตัวเลขเด็กหลุดนอกระบบเพิ่ม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 7 แสนคน ส่งเด็กกลับไปเรียนต่อให้ได้ในช่วงเปิดเทอม   นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกสศ. ครั้งที่3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563