Home Posts tagged กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
HUMANITY

สพฐ.- กสศ. เดินหน้าช่วยเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคมากกว่า 9 แสนคนฝ่าวิกฤตโควิด-19

สพฐ.- กสศ. เดินหน้าช่วยเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคมากกว่า 9 แสนคนฝ่าวิกฤตโควิด-19 ต่อเนื่องป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2563 พร้อมปรับกระบวนการทำงานลดภาระครู พบผลสัมฤทธิ์จากเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนเพิ่มขึ้น มีน้ำหนัก ส่วนสูง และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
KNOWLEDGE

ชวนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้แนวคิด “Spill over effect” เพื่อพัฒนา ‘คน’ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อบ้านเมือง

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือ “โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง” กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program :
KNOWLEDGE

จัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพให้ครู ตชด. เพื่อเติมโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

ครู เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในระบบการศึกษา และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด มีความเข้าใจกับปัญหาของเด็ก และสภาพแวดล้อมมากที่สุด หากสามารถติดอาวุธให้กับครู เพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสให้กับครู ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
KNOWLEDGE

TSQP ยกระดับคุณภาพ รร. 185 แห่งในภาคเหนือ ปักธงลดความเหลื่อมล้ำ สพฐ.ย้ำ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องทำบนพื้นฐานงานวิจัย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP) รุ่น 2 หรือ
KNOWLEDGE

กสศ.จับมือ สพฐ. อัพเกรด “CCT App” บูรณาการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบดูแลช่วยเหลือใน App เดียว

เมื่อวันที่  29 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันสถานการณ์
KNOWLEDGE

1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทราบหรือไม่ว่า 1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันมีสาเหตุหลักมาจากความยากจน โดยจากจำนวนเด็กเล็ก ถึงเยาวชนวัยแรงงานอายุระหว่าง 0-25 ปี ทั่วประเทศทั้งหมด 20.54 ล้าน มีเด็กถึง 4.32 ล้านคน กำลังเผชิญกับปัญหานี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเสมอภาค
AROUND THAILAND

กสศ. ระบุ COVID-19 ส่งผลนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มขึ้น

โควิด-19 ส่งผลรุนแรง ครัวเรือนยากจนพิเศษรายได้เฉลี่ยลดลงเหลือ 36 บาทต่อวันและพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐมากขึ้น กสศ. เดินหน้าช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษปี 63 เพิ่มเป็น 1 ล้านคน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แถลงรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดย สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
KNOWLEDGE

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

กสศ. ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาตนเองแบบองค์รวมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกด้วย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวระหว่างการประชุม
HUMANITY

ทุกฝ่ายผนึกกำลังช่วยเหลือเด็กนอกระบบกว่า 35,000 คนทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษา

เด็กในวัยเรียนจำนวนมากต้องกลายเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาจากความจำเป็น และข้อจำกัดในทางเศรษฐกิจและสังคม และทำให้วงจรความยากลำบากหมุนต่อไป ไม่สามารถหลุดออกนอกภาวะดังกล่าวได้ เมื่อไม่ได้รับการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ 66 เครือข่ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
HUMANITY

เรียนรู้พหุวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจความแตกต่าง สร้างแรงบันดาลใจ

การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เปิดใจเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นประเทศจนถึงทุกวันนี้ การไม่เข้าใจความหลากหลายของชนชาติพันธุ์เป็นประเด็นใหญ่ที่เป็นระเบิดเวลาของสังคมไทย หากคนในสังคมเข้าใจและเปิดรับข้อมูลหลากหลาย เท่ากับเป็นการดับชนวนไว้ได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิ พชภ. จัดกิจกรรมนำเด็กที่ได้รับทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูงของ กสศ.