KNOWLEDGE

กสศ.เปิดศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะ วิกฤตโควิดส่งอาสาสมัครดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง

แนวโน้มเด็กป่วยและได้รับผลกระทบมากขึ้น กสศ. เปิดโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต นำร่องพื้นที่วิกฤต กรุงเทพมหานคร ส่งอาสาสมัครคุณภาพเสริมทัพเครือข่ายประชาชน ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์ พร้อมติดตาม เฝ้าระวังไม่ให้หลุดออกนอกระบบ  

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่าสถานการณ์ขณะนี้ พบว่ามีเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  เป็นจำนวนมาก   จำนวนเด็กติดเชื้อรายวันมีมากกว่า 2,000 คน โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.เฉลี่ยวันละ 500 คน  ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ทำให้ประสบปัญหาขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ทันสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตกค้างในชุมชน หรือได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการสูญเสียคนในครอบครัว  

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ.มีโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อประสานช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแล  เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิต เน้นทำงานพื้นที่วิกฤต กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระยะเร่งด่วน กสศ.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กป่วยโควิดเกียกกาย  กรุงเทพมหานคร   และสนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ  เข้าไปเสริมการทำงานให้แก่ภาคประชาชน ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวด้วยตัวเอง  รวมถึงเป็นกำลังเสริมให้แก่หน่วยงานหลักต่างๆ เช่น สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี   อาสาสมัครจุดบริการคัดกรองเชิงรุก สปสช. อาสาสมัครคุณครูทั้งในระบบ และนอกระบบในชุมชนต่าง ๆ อาสาสมัครขนส่งผู้ป่วยเด็กและครอบครัว   การส่งชุดยา เครื่องมือติดตามอาการหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตลอด 24 ชม.  

อาสาสมัคร กสศ.จะได้รับการอบรมระยะสั้น เพื่อให้สามารถคัดกรอง ให้คำแนะนำ และติดตามเคสผู้ป่วยเด็ก เป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมระหว่างระบบสาธารณสุขกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวยากจนด้อยโอกาส 

นอกจากนี้ กสศ.ยังจัดให้มีโปรแกรมฟื้นฟู และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มวิกฤต รายบุคคลทั้งกลุ่มกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิต หรือครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกนอกระบบการศึกษา  

สำหรับเครือข่ายชุมชน และคุณครูในพื้นที่ ที่พบเด็กกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคของโควิด-19 หรือสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถประสานมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ. ที่เบอร์ 02  0795475 ต่อ 0 หรือที่หมายเลข 083-6100997   และ  083-4089306  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  

นอกจากนี้ประชาชน หรือองค์กรภาคเอกชนที่สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยไม่หักค่าบริหารจัดการ และยังสามารถนำไปหักลดหล่อนภาษีได้สองเท่าที่ เว็บไซต์ https://donate.eef.or.th/main-donate  หรือหากบริจาคทางบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่172-0-30021-6   ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6 (6) – เงินบริจาค ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

สามารถส่งสลิปยืนยันการบริจาคที่อีเมล์ donation@eef.or.th ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

Related Posts

Send this to a friend