POLITICS

ครม.เห็นชอบแผนการใช้เงิน กสศ. ปีงบ ประมาณ 2566 วงเงิน 7,590 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) สำหรับอุดหนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 7,590 ล้านบาท

วันนี้ (11 ม.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 7,590.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,938.05 ล้านบาท  เพื่อกสศ.จะได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป
 
สำหรับรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2566 ของกสศ.แบ่งเป็น 9 แผนงานประกอบด้วย นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วงเงิน 372 ล้านบาท, พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย-ภาคบังคับ วงเงิน 4,829.52 ล้านบาท, พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ วงเงิน 270 ล้านบาท, จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วงเงิน 90 ล้านบาท
 
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วงเงิน 403.13 ล้านบาท, ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกกว่าภาคบังคับ วงเงิน 952.29 ล้านบาท, ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ วงเงิน 350 ล้านบาท, สื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและระดมความร่วมมือ วงเงิน 56.32 ล้านบาท และ บริหารและพัฒนาระบบงาน เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 267.08 ล้านบาท
 
ขณะที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ได้รับการอุดหนุนเงินเพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็นและเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาในทุกช่วงระดับชั้น และมีการพัฒนาตามศักยภาพจำนวน 3,017,081 คน/ครั้ง, เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับจำนวน 8,983 คน
 
เยาวชนและแรงงานนอกระบบการศึกษาได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นหรือสนับสนุนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมจำนวน 25,000 คน, ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง โดยเป็นครูหรือนักศึกษาครูจำนวน 23,983 คน และโรงเรียน 750 แห่ง รวมทั้งการได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และต้นแบบ สำหรับภาครัฐและสังคมใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

Related Posts

Send this to a friend