Home Posts tagged กระทรวงมหาดไทย
COVID-19
ผอ.ศปก.ศบค เผยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอขอวัคซีนผ่า […]
POLITICS
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรื […]
COVID-19
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่ […]
COVID-19
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย นายกร […]
COVID-19
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่ […]
AROUND THAILAND
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตร […]